10% img

Company presentation


1. INTRODUCTION


T&H was officially born on March 15th 2009, from an idea shared between three friends engaged up to that moment in different fields, one engaged in a production line of long rolled steel products, one engaged in a technical office of cranes machine design, the other involved in installations of centralized IT systems.
The idea was to put together the various skills to create a team capable of:
- Analyze
- Offer
- Design
- Build
- Forward
- Install
- Initiate

With a focus on competitive times and construction costs, in order to make the processes listed above streamlined and effective.
For opportunities and knowledge of the environment we started in the field of lifting and movement cranes, creating in a couple of years a configurator that allowed a small company to triplicate its revenue and profit, becoming an average industry, then entered as a subsidiary in a group operating in the ferrous and non-ferrous plant engineering area.
The possibility of living in close contact with the users of the plants in a difficult market moment has led us to try to adapt the applied model for the production of new machines, to the world of existing / used machines; we launch ourselves into this new challenge officially in January 2018.
The experiences gained over the years together with the data collected on the various plants in the world, allow us to be able to provide a complete and effective service such as:
- Inspection service and estimate evaluation of possible anomalies and discrepancies respect to the regulations in force, defining a corrective plan with priority index;
- Predictive, corrective and extraordinary maintenance service;
- Supply specialized technical assistance in the structural, mechanical and electrical fields;
- Supply analysis and feasibility studies of modernization of existing cranes.

2. PREVENTIVE INSPECTION AND ASSESSMENT


We perform tests to identifying differences and anomalies with respect to:
- Regulations in force
- Localized usury
- Repeated malfunctions on the same components
- Type of service to which the machine is dedicated
- Periodic checks with the control register compilation
The activities described above are performed both on CE marked machines, and on existing non-CE marked machines, in compliance with the disposed-on art. 71 paragraph 8 of Legislative Decree 81/08.

3. PREDICTIVE MAINTENANCE


We perform mechanical, electrical and structural checks as per the manual for CE marked machines, and in compliance with the disposed-on art. 71 paragraph 8 of Legislative Decree 81/08.
In addition to the maintenance required by the manual, we perform a regular series of checks, which can be Monthly, Quarterly, Half-yearly, Annual.
All the checks/tests are recorded on the sheets called "Check list", for each machine that compose the machine file. In case of anomalies, depending on the severity, there is a different planning of CORRECTIVE maintenance interventions.

4. CORRECTIVE MAINTENANCE


Based on the checks conducted in the predictive phase, the 4-level corrective action plans are composed:
- (Code 1) SEVERE NON-CONFORMITY concerning machine safety, which requires machine downtime or urgent intervention
- (Code 2) ANOMALY that does not compromise safety, but which requires the planning of the maintenance intervention
- (Code 3) ANOMALY that does not affect safety, to be kept under control
- (Code 4) RECOMMENDED INTERVENTION to maintain the plant in efficiency or to improve safety

In the event of anomalies of (Code 1) we are in the condition of immediate intervention with the machine "Out of service", in the case of (Code 2) we are in extraordinary maintenance conditions.
In these cases, we have specialized personnel and appropriately trained for using PPE, platforms, equipment, work at height and confined spaces.
For assistance on electrical panels and automation, our staff is trained for jobs with electrical risk (PES-PAV) in according to the Technical Standard CEI 11-48 (CEI EN 50110-1).


5. SPECIALISTIC ANALYSIS


For the activities described above, our company avails itself of the support of an internal technical structure composed of engineers and specialized technicians who allow us to complete interventions on site or on plants with:
- Technical reports
- Calculation reports
- Drawings
- Implementations of manuals with additional operating instructions
- Certifications

This structure of professional allows us to complete the range of services for our customers with:
- ANALYSIS OF RESIDUAL LIFE CYCLES
- REVAMPING FEASIBILITY STUDIES FOR EXISTING MACHINE RECOVERY
- REVISIONS COMPLETE OF CRANES OR PARTS

5.1. ANALYSIS CYCLES OF RESIDUAL LIFE


With reference to Legislative Decree 81/2008 art. 71 co. 4 lett. a) and the technical standards, all devices over 10 years from the manufacture's date, must have the evaluation document of the residual period of use referred to point 5.2.2 of UNI ISO 9927-1. The analysis of residual life cycles is performed, as well as on the basis of theoretical calculations, verifying the effective degree of fatigue of the material constituting the structural parts, on a scientific basis, monitoring stress and distortion states, using sensors appropriately positioned at the points of greatest concentration of effort. The recording of these data at different load regimes provide elements that make it possible to determine the index of real fatigue accumulated by the parts constituent the structure, and to evaluate their conformity or otherwise on a comparison between theoretical calculation and real behavior of the structure. We complete testing with traditional non-destructive controls (CND), having technicians enabled to perform:
- LP Check (ISO 9717) - penetrant liquids
- MT Check (ISO 9717) - magnaflux
- UT Check (ISO 9717) - ultrasonic

5.2. REVAMPING STUDIES FOR EXISTING MACHINE RECOVERY


On the basis of the verifications relating to residual life cycles, taking advantage of the same methodologies, we are able to propose feasibility studies on revamping of existing machines by aiming to replace components and parts of "fatigued" machines such as end carriages, boogies, hoisting beam. On mechanical components we can conduct vibration detection and lubrication oil analysis campaigns to determine the existence of usury and fatigue phenomena, trying to prevent breakage with related machine downtime. For the electrical and automation parts, we are able to recover old machines with wound rotor motors controlled with resistance and exclusion steps, proceeding with the reconditioning of the motors with installation of controls with inverters that significantly reduce the dynamic lifting effect and braking of loads, thus ensuring a lower level of stress in all mechanical parts.

5.3. COMPLETE CRANES REVAMPING OR PARTS


Again on the basis of the checks described above, we are able to offer complete overhaul of cranes or parts of them, such as wheel assemblies, gearbox, supports, even in the absence of original drawings, therefore with relief from the real and drafting documentation as from the original, with the production of certified spare parts.

6. DATA RECORDING


We can structure data, documentation, events and historicization to produce tabulated and useful statistics for preparation of maintenance budgets, spare parts and reduction of downtime.

15% img

Predstavitev


1. UVOD


Podjetje T&H je bilo ustanovljeno 15. marca 2009 na podlagi ideje, ki se je porodila med tremi prijatelji, ki so do tistega trenutka delali na različnih področjih, kot so: proizvodnja dolgih laminatov iz jekla, projektiranje strojev za dvigovanje in inštalacija centraliziranih informacijskih sistemov.
Ideja je bila, da bi združili različna znanja, ki so jih pridobili na različnih področjih, z namenom da bi ustvarili orodje, ki bi omogočilo:
- analizo
- podajanje predlogov
- projektiranje
- konstrukcijo
- pošiljanje
- nameščanje
- zagon

s poudarkom na konkurenčnem času in stroških realizacije na način, da lahko zgoraj navedeni postopki potekajo hitro in učinkovito.
Kot priložnost in zaradi poznavanja področja smo začeli poslovanje s stroji za dvigovanje in transport in v nekaj letih ustvarili konfigurator, ki je omogočil majhnemu podjetju potrojiti promet in dobiček, tako da je postalo srednje veliko industrijsko podjetje, združeno v veliko skupino na področju projektiranja strojev iz železnih in neželeznih kovin.
Možnost živeti v tesnem stiku z uporabniki naprav v zadnjih nekaj letih na zahtevnem trgu nas je vzpodbudila k temu, da poskusimo prilagoditi model, ki se uporablja pri proizvodnji novih strojev, k že obstoječim/uporabljenim strojem. V ta izziv smo se uradno podali januarja 2018.
Izkušnje, ki so dozorele v zadnjih nekaj letih, ter podatki, ki smo jih zbrali iz različnih naprav po svetu, nam omogočajo, da lahko ponudimo celovito in učinkovito storitev, kot je:
- storitev preventivnega pregleda in ocena morebitnih nepravilnosti ali neskladnosti glede na veljavno zakonodajo, z določitvijo načrta odpravljanja napak s prednostnim seznamom;
- storitev preventivnega, korektivnega in izrednega vzdrževanja;
- nudenje tehnične pomoči na gradbenem, mehanskem in električnem področju;
- nudenje analiz in študij izvedljivosti modernizacije obstoječih strojev.

2. PREVENTIVNI PREGLED IN OCENA


Izvajamo analize, ki so usmerjene k določanju neskladij in nepravilnosti glede na:
- veljavno zakonodajo,
- ugotovljene obrabe,
- ponavljajoča nepravilna delovanja na istih sestavnih delih
- vrsto storitev, katerih predmet je stroj
- redne preglede z ustvarjanjem evidence nadzorov

Zgoraj opisane dejavnosti se izvajajo tako na strojih, označenih z oznako skladnosti CE, kot tudi tistih, ki niso označeni z CE, v skladu z 8. odstavkom 71. člena zakonskega odloka 81/08.

3. PREVENTIVNO VZDRžEVANJE


Izvajamo mehanske, električne in strukturne preglede, kot je navedeno v priročniku za stroje označene s CE v skladu s 8. odstavkom 71. člena zakonskega odloka 81/08.
Poleg zahtevanega vzdrževanja iz priročnika izvajamo tudi vrsto nadzorov, ki so lahko vsak mesec, vsake tri mesece, vsake pol leta ali vsako leto.
Vse preglede registriramo na karticah, ki se imenujejo "Check list" (seznam pregledov) za vsak stroj, kar sestavlja dosje stroja. V primeru nepravilnosti in težav obstaja drugačno načrtovanje posegov vzdrževanja, slednje se imenuje KOREKTIVNO VZDRžEVANJE.

4. KOREKTIVNO VZDRžEVANJE


Na podlagi izvedenih pregledov v preventivni fazi sestavimo korektivne akcijske načrte, ki so štiristopenjski:
- (Kod. 1) HUDO NESKLADJE, ki se nanaša na varnost stroja, ki zahteva zaustavitev delovanja naprav ali urgentno posredovanje;
- (Kod. 2) NEPRAVILNOST, zaradi katere ni ogrožena varnost, ampak zahteva načrtovanje vzdrževalnih posegov
- (Kod. 3) NEPRAVILNOST, zaradi katere ni ogrožena varnost, ampak je vseeno dobro imeti stroj pod nadzorom
- (Kod. 4) PRIPOROčEN POSEG z namenom vzdrževanja učinkovitosti naprave ali za izboljšanje varnosti

V primeru hudega neskladja (Kod.1) smo v stanju pripravljenosti za reševanje "nedelujoče" naprave, v primeru nepravilnosti (kod.2) pa smo v stanju izrednega vzdrževanja.
V teh primerih imamo na razpolago specializirano in usposobljeno osebje za uporabo osebne varovalne opreme, platform, naprav, dela na višini in v omejenih prostorih.
Za posege v elektro omare in avtomatiko je naše osebe usposobljeno za dela s tveganjem električnega udara (PES-PAV) v skladu s tehničnim predpisom CEI 11-48 (CEI EN 50110-1).

5. SPECIALISTIčNE ANALIZE


Za zgoraj omenjene aktivnosti se naše podjetje poslužuje podpore notranjih tehničnih strokovnjakov, ki jo sestavljajo specializirani inženirji in tehnično osebje, ki nam omogočajo izvajanje posegov na gradbišču ali na objektih s pomočjo
- tehničnih poročil,
- računskih razmerij,
- risb,
- sestave priročnikov z dodatnimi navodili za uporabo
- certificiranj.

Ta sestava strokovnjakov nam omogoča izvajanje številnih storitev za naše stranke, kot so:
- ANALIZA CIKLOV PREOSTALE žIVLJENSKE DOBE
- šTUDIJE IZVEDLJIVOSTI OBNOVE OBSTOJEčIH STROJEV
- CELOVITI PREGLEDI STROJEV ALI DELOV STROJEV


5.1. ANALIZA CIKLOV PREOSTALE žIVLJENSKE DOBE


V skladu s črko a) četrtega odstavka 71. člena zakonskega odloka 81/2008 in tehničnih predpisov morajo vse naprave, ki imajo več kot 10 let od datuma nastanka, imeti dokument o oceni preostale življenjske dobe v smislu točke 5.2.2 UNI ISO 9927-1. Analiza ciklov preostale življenjske dobe se izvaja na podlagi teoretičnega izračuna s preverjanjem dejanske stopnje utrujenosti materiala, ki sestavlja nosilne strukture, kot tudi na znanstveni podlagi z nadzorovanjem napetostnih stanj in deformacij, z uporabo senzorjev, ki so po potrebi nameščeni na točkah najvišje možne koncentracije obremenitev. Registracija teh podatkov z različnimi obremenitvami omogočajo določitev realnega indeksa utrujenosti na podlagi sestavnih delov strukture, in na tak način oceno skladnosti ali vsaj primerjave teoretičnega izračuna in realnega obnašanja strukture Analize izpolnjujemo s nedestruktivnimi tradicionalnimi metodami nadzora s pomočjo usposobljenega tehničnega osebja za izvajanje:

- LP Check (ISO 9717) - s penetranti
- MT Check (ISO 9717) - magnetoskopski
- UT Check (ISO 9717) - ultrazvočni


5.2. šTUDIJE IZVEDLJIVOSTI OBNOVE OBSTOJEčIH STROJEV


Na podlagi pregledov v zvezi s cikli preostale življenjske dobe in z uporabo istih zgoraj omenjenih metodologij omogočamo študije izvedljivosti na obnovi obstoječih strojev, pri čemer težimo k menjavi "utrujenih" sestavnih delov in delov stroja, ki so najbolj na udaru. Na mehanskih sestavnih delih lahko izvajamo meritve vibracij ali analizo mazalnega olja z namenom določitve obstoja pojava obrabe in utrujenosti, pri čemer poskušamo preprečiti poškodbe, ki nastanejo zaradi zastojev strojev. Kar se tiče električnega dela in avtomatike smo sposobni obnove starih strojev z motorji z navitim rotorjem, ki znatno zmanjša dinamični učinek dvigovanja in zaviranje tovora, in na ta način zagotavlja manjšo obremenitev vseh mehanskih strojnih mehanizmov.

5.3. CELOVITI PREGLEDI STROJEV IN DELOV STROJEV


Nudimo celovite preglede strojev ali delov strojev, kot so skupine koles, reduktorji, nosilci, tudi brez izvirnih načrtov, torej z izmero resničnih dimenzij in sestavo dokumentacije, ki je identična izvirni, s proizvodnjo certificiranih rezervnih delov.

6. REGISTRACIJA PODATKOV


Lahko uredimo podatke, dokumentacijo, dogodke in zgodovinjenje za izdelavo izpisov za pripravo proračuna vzdrževanja, zamenjavo rezervnih delov in zmanjšanje časa zastoja stroja.

13% img

Presentazione


1. INTRODUZIONE


T&H nasce ufficialmente il 15 Marzo 2009, da un’idea condivisa tra tre amici impegnati fino a quel momento in ambiti diversi, uno impegnato in una linea di produzione di laminati lunghi in acciaio, uno impegnato in ufficio tecnico di progettazione di macchine di sollevamento, l’altro impegnato in un’azienda dedita all’installazione di sistemi informatici centralizzati.
L’idea è stata quella di mettere assieme le varie competenze maturate in ambiti diversi per creare uno strumento che consentisse di:
- Analizzare
- Proporre
- Progettare
- Costruire
- Spedire
- Montare
- Avviare

Con focus su tempi e costi di realizzazione competitivi in modo tale da rendere i processi sopraelencati snelli ed efficaci.
Per opportunità e conoscenza dell’ambiente siamo partiti in ambito macchine di sollevamento e trasporto, creando in un paio di anni un configuratore che ha consentito ad una piccola azienda a conduzione familiare di triplicare il fatturato e l’utile tanto da diventare una media industria entrata poi come consociata in un grosso gruppo operante nel settore impiantistico metalli ferrosi e non ferrosi.
La possibilità di vivere a stretto contatto con gli utilizzatori degli impianti in questi anni, in un momento di mercato difficile, ci ha spinto a cercare di adattare il modello applicato per la produzione delle macchine nuove, al mondo delle macchine esistenti / usate; ci lanciamo in questa nuova sfida in maniera ufficiale a gennaio 2018.
Le esperienze maturate in questi anni assieme ai dati raccolti sui vari impianti nel mondo ci consentono di poter dare un servizio completo ed efficace come:
- Servizio di ispezione e valutazione preventiva di possibili anomalie e difformità rispetto alle normative vigenti, definendo piano correttivo con indice di priorità;
- Servizio di manutenzione predittiva, correttiva e straordinaria;
- Fornire assistenza tecnica specializzata in ambito strutturale, meccanico ed elettrico;
- Fornire analisi e studi di fattibilità di ammodernamenti di macchine esistenti.

2. ISPEZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA


Eseguiamo analisi orientate ad individuare difformità ed anomalie rispetto a:
- Normative vigenti
- Usure localizzate
- Malfunzionamenti ripetuti sugli stessi componenti
- Tipologia di servizio a cui il macchinario è soggetto
- Verifiche periodiche con compilazione del registro dei controlli

Le attività sopra descritte vengono eseguite sia su macchine marcate CE, che su macchine esistenti non marchiate CE, in conformità a quanto previsto dall’art. 71 comma 8 del D.lgs. 81/08.

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA


Eseguiamo le verifiche meccaniche, elettriche e strutturali come da manuale per le macchine marchiate CE, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 71 comma 8 del D.lgs. 81/08.
Oltre alle manutenzioni richieste dal manuale, eseguiamo una serie di controlli con cadenza che può essere Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale.
Tutte le verifiche vengono registrate su delle schede chiamate "Check list", per ogni macchina che vanno a formare il dossier di macchina. In caso di anomalie, in funzione della gravità, c’è una diversa pianificazione degli interventi di manutenzione CORRETTIVA.

4. MANUTENZIONE CORRETTIVA


In base alle verifiche condotte in fase predittiva, si vanno a comporre i piani d’intervento correttivi che sono di 4 livelli:
- (Cod. 1) NON CONFORMITA’ GRAVE relativa alla sicurezza della macchina, che richiede il fermo macchine o un intervento urgente
- (Cod. 2) ANOMALIA che non pregiudica la sicurezza, ma che richiede la pianificazione dell’intervento manutentivo
- (Cod. 3) ANOMALIA che non pregiudica la sicurezza, da tenere sotto controllo
- (Cod. 4) INTERVENTO CONSIGLIATO per mantenere in efficienza l’impianto o per migliorarne la sicurezza

In caso di anomalie di (Cod.1) siamo nelle condizioni di pronto intervento con macchina "Fuori servizio", in caso di (Cod.2) siamo nelle condizioni di manutenzione straordinaria.
In questi casi disponiamo di personale specializzato ed opportunamente formato per utilizzo DPI, piattaforme, attrezzature, lavori in quota e spazi confinati.
Per interventi su quadri elettrici ed automazione, il nostro personale è formato per lavori con rischio elettrico (PES-PAV) secondo la Norma Tecnica CEI 11-48 (CEI EN 50110-1).


5. ANALISI SPECIALISTICHE


Per le attività sopradescritte, la nostra società si avvale del supporto di una struttura tecnica interna composta da Ingegneri e tecnici specializzati che ci consentono di completare gli interventi in cantiere o sugli impianti con:
- Relazioni tecniche
- Relazioni di calcolo
- Disegni
- Implementazioni di manuali con istruzioni operative supplementari
- Certificazioni

Questa struttura di professionisti ci consente di poter completare la gamma di servizi per la nostra clientela con:
- ANALISI DI CICLI DI VITA RESIDUA
- STUDI DI FATTIBILITA’ DI REVAMPING PER RECUPERO MACCHINE ESISTENTI
- REVISIONI COMPLETE DI MACCHINE O PARTI DI MACCHINE

5.1. ANALISI CICLI DI VITA RESIDUA


Con riferimento al D.Lgs. 81/2008 art. 71 co. 4 lett. a) ed alle norme tecniche, tutti gli apparecchi con oltre 10 anni dalla data di fabbricazione, devono avere il documento di valutazione del periodo residuo di utilizzo di cui al punto 5.2.2 della UNI ISO 9927-1. L’analisi dei cicli di vita residui, viene eseguita, oltre che sulla base di calcolo teorica, verificando l’effettivo grado di affaticamento del materiale costituente le parti strutturali portanti, su base scientifica andando a monitorare gli stati tensionali e di deformazione, utilizzando sensori opportunamente posizionati nei punti di maggior concentrazione degli sforzi. La registrazione di tali dati a diversi regimi di carico forniscono elementi che consentono di determinare indice di fatica reale accumulato dalle parti costituenti la struttura, e di valutarne così la conformità o meno su una comparazione tra calcolo teorico e comportamento reale della struttura. Completiamo le analisi con controlli non distruttivi tradizionali (CND), disponendo di tecnici abilitati ad eseguire:
- LP Check (ISO 9717) - liquidi penetranti
- MT Check (ISO 9717) - magnetoscopico
- UT Check (ISO 9717) - ultrasuoni


5.2. STUDI DI FATTIBILITA’ DI REVAMPING PER RECUPERO MACCHINE ESISTENTI


Sulla base delle verifiche relativamente a cicli di vita residui, sfruttando le stesse metodologie, siamo in grado di proporre studi di fattibilità su recupero di macchine esistenti andando a mirare la sostituzione di componenti e parti di macchine "affaticati" come ad esempio testate, bilici, traverse di sollevamento. Sui componenti meccanici possiamo condurre campagne di rilevazione vibrazioni ed analisi olio lubrificante per andare a determinare l’esistenza di fenomeni di usura ed affaticamento, cercando di prevenire rotture con relativi fermi macchina. Per quanto riguarda la parte elettrica ed automazione, siamo in grado di recuperare vecchie macchine con motori a rotore avvolto comandati con step di resistenze ed esclusori, procedendo al ricondizionamento dei motori con installazione di controlli con inverter che riducono sensibilmente l’effetto dinamico del sollevamento e frenatura di carichi, assicurando così un livello inferiore di sollecitazione in tutti gli organi meccanici.

5.3. REVISIONI COMPLETE DI MACCHINE O PARTI DI MACCHINE


Sempre sulla base delle verifiche sopra descritte siamo in grado di offrire interventi di revisione completa di macchine o parti di esse, come gruppi ruota, riduttori, supporti, anche in assenza di disegni originali quindi con rilievo dal vero e redazione documentazione come da originale, con la produzione di pezzi di ricambio certificati.

6. DATA RECORDING


Possiamo strutturare dati, documentazioni, eventi e storicizzazione per produrre tabulati e statistiche utili per preparazione budget manutenzione, ricambi e riduzione tempi di fermo macchina.